Statut

/Statut

PREAMBULA

 

Mlada Slovenija je mladinska politična organizacija s temeljno vizijo omogočanja dostojnega življenja vsem, ohranjanja in nadaljnjega razvoja svobode, demokracije, pravne države in socialne pravičnosti ter zagotovitve zanesljive prihodnosti mladim. Mlada Slovenija združuje mlade vseh družbenih skupin, pri svojem delovanju pa izhaja iz sodobnih demokratskih vrednot. Mlada Slovenija je avtonomna mladinska politična organizacija, ki deluje znotraj stranke Nova Slovenija in deluje v skladu z njenim statutom in programom. Mlada Slovenija sprejema evropske demokratične, kulturne in socialne vrednote ter zagovarja Evropo kot unijo vrednot.

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

(1) Mlada Slovenija (v nadaljevanju podmladek) deluje z namenom omogočiti mladim, da sodelujejo pri oblikovanju in izražanju politične volje na vseh področjih javnega življenja. Mlada Slovenija zastopa pravice in interese mladih, obravnava družbena vprašanja, daje politične pobude in zavzema politična stališča pri zakonodajalnih postopkih in se opredeljuje do javnih vprašanj, sodeluje pri predlaganju kandidatov/kandidatk za volitve v organe oblasti ter spremlja in nadzira predstavnike/predstavnice javnih funkcij. Mlada Slovenija deluje s ciljem vzgajanja in izobraževanja mladih za aktivno in odgovorno družbeno in politično delovanje.

(2) Mlada Slovenija deluje na območju Republike Slovenije, med Slovenci v zamejstvu in po svetu ter sodeluje s sorodnimi in drugimi mladinskimi organizacijami v Sloveniji, Evropi in v svetu.

2. člen

(1) Ime podmladka je Mlada Slovenija, skrajšano MSi. Simbol podmladka je stilizirano ime podmladka. Sedež podmladka je na sedežu stranke Nova Slovenija v Ljubljani.

3. člen

(1) Podmladek je notranja organizacijska enota NSi.

(2) Podmladek ima svoj žig. Na žigu je simbol in ime podmladka ter navedena vrsta in sedež organizacije. Žig ima lahko tudi svojo številko, ki označuje uporabnika.

 

II. ČLANSTVO

 

4. člen

(1) Član/članica podmladka je vsaka oseba stara od 15. do 32. leta starosti, ki sprejema program in statut podmladka in stranke Nova Slovenija ter lastnoročno podpiše pristopno izjavo. Član/članica Mlade Slovenije, lahko postane član/članica Nove Slovenije z izpolnjenim 18. letom starosti oz. s privolitvijo zakonitega zastopnika lahko s 15. letom starosti. Član/članica podmladka je lahko tudi nečlan/nečlanica Nove Slovenije.

 (2) Član/članica podmladka, ki ni član/članica NSi ima enake pravice in dolžnosti kot član/članica, ki je hkrati član/članica NSi, razen pravice kandidirati v organe podmladka.

5. člen

(1) Član/članica podmladka ne more biti hkrati član/članica drugega političnega podmladka, stranke ali njihovih strokovnih teles. Prav tako ne more biti član/članica druge organizacije, katere delo in program sta v svojih temeljih v nasprotju s programom podmladka.

6. člen

(1) V primeru daljšega bivanja v drugem kraju lahko član/članica uveljavlja svoje pravice in dolžnosti v organizaciji podmladka pristojni po kraju njegovega začasnega bivanja. O tem mora član obvestiti glavno tajništvo.

7. člen

(1) Članstvo v podmladku preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo ali doseženo mejno starostjo.

(2) Član/članica podmladka je lahko izključen/izključena iz podmladka:

 • če krši statut podmladka

 • če deluje v nasprotju z njegovim programom

 • če je obsojen/obsojena za kazniva dejanja, zaradi katerega je moralno neprimeren/neprimerna za članstvo v stranki

 • če krši statut ali program NSi

 • če škoduje ugledu podmladka

(3) O izključitvi člana/članice podmladka odloči razsodišče podmladka na predlog predsednika regijskega odbora ali izvršilnega odbora. Proti odločitvi o izključitvi se član/članica lahko v 15 dneh od prejema sklepa pritoži na svet podmladka, ki o tem odloča na drugi stopnji. Zoper to odločitev se lahko član/članica v kolikor je član matične stranke v 15 dneh pritoži na Razsodišče NSi, ki o tem odloči dokončno.

8. člen

(1) Člani/članice podmladka imajo predvsem naslednje pravice:

 • sodelovati v dejavnostih podmladka na vseh nivojih

 • dajati pobude, predloge, vprašanja, mnenja in kritike ter dobiti odgovor na njih

 • voliti in biti voljen/voljena v organe podmladka

 • sodelovati in uresničevati program in politiko podmladka

 • sodelovati pri oblikovanju stališč podmladka do aktualnih vprašanj in se zavzemati za njihovo uresničitev

 • odstopiti s funkcije in izstopiti iz podmladka

9. člen

(1) Člani/članice podmladka imajo predvsem naslednje dolžnosti:

 • da sodelujejo pri delu podmladka ter izpolnjujejo zaupane jim naloge

 • da se vzdržujejo dejanj, ki bi imele škodljive posledice za podmladek

 • da vzdržujejo dobre medsebojne odnose in skrbijo za ugled podmladka

 • da spoštujejo pravila demokratičnega sožitja

 • da sodelujejo na shodih, akcijah in zborih in ostalih aktivnostih podmladka

10. člen

(1) Člani/članice podmladka lahko kandidirajo na volitvah v organe na državnem nivoju podmladka praviloma po preteku pol leta od vpisa v podmladek, za delegata/delegatko na kongresu pa po treh mesecih od dneva vpisa v podmladek.

(2) O utemeljenih odstopanjih od pogojev iz prejšnjega odstavka odloči izvršilni odbor podmladka na pisno prošnjo regijskega odbora.

(3) V primeru, da med mandatom član/članica, ki je izvoljen/a v organe podmladka, izpolni zgornjo starostno mejo – 32 let, mu/ji funkcija ne preneha, temveč jo opravlja do izteka mandata.

 

III. ORGANI IN ORGANIZACIJSKA SHEMA PODMLADKA

 

11. člen

(1) Organi podmladka na državni ravni so:

 • kongres

 • svet

 • izvršilni odbor

 • predsednik/predsednica

 • nadzorni odbor

 • razsodišče

(2) Organi podmladka na lokalni ravni so:

 • konferenca regijskega območja

 • regijski odbor

 • občinski odbor

(3) Notranja organiziranost podmladka

 • glavno tajništvo

 • komisije

 • dijaška sekcija

KONGRES

 

12. člen

(1) Kongres je najvišji organ podmladka. Redno zaseda vsako leto, pri čemer je vsako drugo leto volilni. Kongres skliče svet podmladka na predlog izvršilnega odbora podmladka. Sklic kongresa z gradivi je treba udeležencem in udeleženkam poslati s predlogom dnevnega reda vsaj 10 dni pred kongresom.

(2) Delegati/delegatke kongresa so delegati/delegatke regijskih odborov, člani/članice IO in dva delegata dijaške sekcije. Število delegatov/delegatk regijskih odborov določi izvršilni odbor, njihov delež mora biti vsaj 2/3 članov/članic vseh delegatov kongresa. Na kongres se povabijo tudi člani nadzornega odbora in razsodišča, ki pa nimajo volilne pravice.

(3) Kongres je sklepčen, če mu prisostvuje večina vseh delegatov/delegatk, ki so evidentirani v skladu s predpisanim postopkom, ki ga določi izvršilni odbor. Kongres deluje skladno s poslovnikom kongresa, ki ga pripravi izvršilni odbor in ga posreduje v sprejem kongresu pod prvo točko dnevnega reda.

(4) Delo kongresa vodi predsedstvo, ki ga na predlog izvršilnega odbora na začetku kongresa izmed sebe izvolijo delegati/delegatke.

13. člen

(1) Naloge kongresa so predvsem:

 • sprejem poslovnika kongresa

 • sprejem statuta podmladka ter sprememb in dopolnitev

 • sprejem programa podmladka in drugih programskih dokumentov

 • obravnavanje in ocena dela podmladka in njegovih organov med dvema kongresoma

 • usmeritev podmladka za naslednje obdobje

 • izvolitev naslednjih organov podmladka:

– predsednika/predsednice, dveh podpredsednikov/podpredsednic in generalnega sekretarja/generalne sekretarke

– deset članov/članic izvršilnega odbora

– tri člane/članice nadzornega odbora

– tri člane/članice razsodišča

 • imenovanje častnih članov/članic podmladka

 • odloča o združitvi, razdružitvi ali prenehanju podmladka

14. člen

(1) Kandidiranje v organe podmladka, ki jih izvoli kongres, se izvede po pravilniku, ki ga sprejme svet podmladka.

(2) Volitve organov podmladka se izvedejo s tajnim glasovanjem. Volitve vodi volilna komisija, ki jo na predlog izvršilnega odbora izvolijo delegati/delegatke izmed sebe. Volilna komisija ima predsednika/predsednico in šest članov/članic, ki ne smejo biti kandidati za organe podmladka, ki se volijo na kongresu.

(3) Mandati vseh na kongresu izvoljenih organov trajajo dve leti oziroma do naslednjega volilnega kongresa.

15. člen

(1) Svet podmladka lahko na svojo pobudo, zahtevo izvršilnega odbora ali večine regijskih odborov spremeni redni nevolilni letni kongres v volilni kongres.

 

SVET

 

16. člen

(1) Svet je predstavniški organ članstva med dvema kongresoma. Delo sveta ureja poslovnik, ki ga svet sprejme z 2/3 večino prisotnih članov/članic

17. člen

(1) Svet sestavljajo:

 • predsednik/predsednica regijskega odbora

 • po en predstavnik/predstavnica regijskega odbora in

 • predsednik Dijaške sekcije

 (2) Na seje so obvezno vabljeni člani IO, predsednik/predsednica nadzornega odbora, predsednik/predsednica razsodišča, predsedniki/predsednice občinskih odborov in vodje delovnih teles glede na vsebino dnevnega reda. Navedeni nimajo glasovalne pravice, razen v primeru, da so hkrati tudi člani Sveta v skladu s prejšnjim odstavkom.

18. člen

(1) Seje sveta sklicuje in vodi predsednik/predsednica sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani/članice sveta na prvi seji sveta po volilnem kongresu. Prvo sejo sveta skliče predsednik/predsednica podmladka.

(2) Svet zaseda po potrebi, vendar najmanj trikrat na leto. V nujnih primerih lahko predsednik/predsednica skliče korespondenčno sejo sveta.

(3) Svet veljavno odloča, če je na seji zastopana večina regijskih odborov.

19. člen

(1) Naloge sveta so naslednje:

 • zastopa interese članov/članic podmladka

 • predlaga in sodeluje pri oblikovanju usmeritve podmladka med dvema kongresoma

 • obravnava politični in družbeni položaj ter položaj mladih v državi

 • spremlja delo predsednika/predsednice, podpredsednika/podpredsednice in generalnega sekretarja/generalne sekretarke

 • sodeluje pri oblikovanju programskih in statutarnih dokumentov

 • opozarja na morebitno nedoslednost pri uresničevanju programskih in statutarnih določil

 • sklicuje redni volilni ali nevolilni kongres in lahko spremeni redni nevolilni kongres v volilni kongres

 • sprejme pravilnik za kandidiranje v organe podmladka

 • sprejme pravilnik o delu razsodišča

 • sprejme pravilnik o priznanjih in odličjih

 • sprejema celostno grafično podobo podmladka

 • odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper odločitve razsodišča

 • odloča o sklepanju sporazumov z drugimi podmladki oz. organizacijami ter o vključevanju v mednarodne povezave

 • opravlja druge zadeve, določene s tem statutom ali sklepom kongresa

 • sprejema obvezno razlago statuta

 • sprejem letnega programa dela in letnega poročila realizacije programa dela

 • spremlja delo podmladka na mednarodnem področju.

(2) Svet je za svoje delo odgovoren kongresu podmladka.

 

IZVRŠILNI ODBOR

 

20. člen

(1) Izvršilni odbor sestavljajo:

 • predsednik/predsednica podmladka

 • dva podpredsednika/dve podpredsednici podmladka

 • generalni sekretar/generalna sekretarka

 • deset članov/članic izvršilnega odbora, ki jih izvoli kongres

(2) Predsednik/predsednica podmladka, podpredsednika/podpredsednici podmladka in generalni sekretar/generalna sekretarka podmladka, ki so hkrati predsednik/predsednica, podpredsednika/podpredsednici, generalni sekretar/generalna sekretarka izvršilnega odbora izvoli kongres podmladka na tajnih volitvah.

(3) Delo izvršilnega odbora ureja poslovnik izvršilnega odbora, ki ga sprejme izvršilni odbor z 2/3 večino svojih članov/članic. Na seje izvršilnega odbora se obvezno vabi tudi predsednika/predsednico sveta ter ostali udeleženci glede na predlagane vsebine in glede na potrebe po obrazložitvi predlagane vsebine podmladka, vendar na njih nima glasovalne pravice.

21. člen

(1) Seje izvršilnega odbora sklicuje predsednik/predsednica podmladka po potrebi, vendar najmanj enkrat na dva meseca. V nujnih primerih lahko predsednik/predsednica skliče in opravi korespondenčno sejo.

22. člen

(1) Naloge izvršilnega odbora so naslednje:

 • izvaja politiko in sklepe kongresa in sveta podmladka ter s tem v zvezi sprejema ustrezne odločitve

 • določa aktualno politiko podmladka ter organizira in izvaja aktivnosti podmladka

 • predstavlja podmladek v javnosti

 • določa področje dela za člane/članice izvršilnega odbora

 • imenuje in razrešuje strokovne komisije in ostala delovna telesa podmladka ter njihove predsednike/predsednice in določa delokrog njihovega dela

 • imenuje predstavnike/predstavnice podmladka v organe matične stranke in druge organizacije

 • na predlog generalnega sekretarja/generalne sekretarke imenuje in razrešuje namestnika/namestnico generalnega sekretarja/generalne sekretarke

 • sprejema predlog letnega finančnega načrta in zaključnega računa podmladka ter letni načrt dela in realizacijo plana dela

 • določa meje in imena regij

 • sprejme pravilnik o postopku ustanavljanja regijskih odborov

 • sprejme pravilnik o ustanavljanju in delovanju regijskih in občinskih odborov

 • obravnava pobude regijskih odborov ter konferenc, zavzema stališča do njih in jih obvešča o sprejetih stališčih

 • v primeru kršitev postopka volitev in izvedbe regijske konference ima pravico 15 dni po prejemu zapisnika razveljaviti volitve oz. postopek sklica regijske konference

 • predlaga regijskim odborom sklic konference regije ali jo v nujnih primerih skliče sam

 • predlaga svetu podmladka sklic kongresa, ki mora biti sklican v roku dveh mesecev. Če ni sklican v tem roku, ga mora sklicati izvršilni odbor. V tem primeru lahko izvršilni odbor spremeni redni nevolilni letni kongres v volilni kongres.

 • vodi ostale postopke v okviru statuta in pravilnikov

 • imenuje mednarodnega/no sekretarja/sekretarko in odloča o rednih mednarodnih aktivnostih podmladka

 • imenuje predstavnika/predstavnico za stike z javnostmi

 • daje soglasje k ustanovitvi občinskega odbora

(2) Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren kongresu.

 

PREDSEDNIK/PREDSEDNICA

 

23. člen

(1) Predsednik/predsednica podmladka ima naslednje naloge:

 • predstavlja in zastopa podmladek ter vodi njegovo delo

 • sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora

 • sklicuje in vodi posvet podmladka

 • podpisuje akte, ki jih sprejema izvršilni odbor

 • opravlja druge naloge po pooblastilu kongresa, sveta ali izvršilnega odbora

(2) Predsednika/predsednico v primeru odsotnosti ali zadržanosti po njegovem pooblastilu nadomešča eden od podpredsednikov/ena od podpredsednic.

(3) Za koordinacijo ali strategijo podmladka lahko predsednik/predsednica imenuje posebna posvetovalna telesa.

(4) Predsednik/predsednica lahko na predlog izvršilnega odbora, sveta ali na svojo lastno pobudo skliče posvet podmladka in nanj povabi udeležence glede na predlagane vsebine.

(5) Predsednik/predsednica je odgovoren/odgovorna kongresu podmladka.

 

PODPREDSEDNIKA/PODPREDSEDNICI

 

24. člen

(1) Podpredsednika/podpredsednici pomagata predsedniku/predsednici pri vodenju podmladka. Podpredsednik/podpredsednica je zadolžen/zadolžena za določeno področje, ki ga določi izvršilni odbor in po pooblastilu predsednika/predsednice zastopa in vodi podmladek. Prvi podpredsednik/podpredsednica je tisti/a, ki je na kongresu prejel/a večje število glasov. V primeru enakega števila glasov prvega podpredsednika/prvo podpredsednico določi predsednik.

(2) Podpredsednika/podpredsednici sta odgovorna/odgovorni kongresu podmladka.

 

GENERALNI SEKRETAR/GENERALNA SEKRETARKA

 

25. člen

(1) Generalni sekretar/generalna sekretarka ima naslednje naloge:

 • vodenje tajništva in odločanje o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v okviru tajništva

 • skrb za reden pretok informacij na vseh ravneh podmladka

 • odgovornost za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi podmladka

 • odločanje o uporabi finančnih sredstev v skladu s finančnim načrtom

 • odgovornost za finančno in materialno poslovanje podmladka

 • odgovornost za vodenje registra članov in članic podmladka

 • odgovornost za vodenje registra lokalnih odborov podmladka

 • po pooblastilu predsednika/predsednice zastopa podmladek

 • druge naloge po pooblastilu kongresa, sveta ali izvršilnega odbora

(2) Generalni sekretar/generalna sekretarka ima lahko največ dva/dve namestnika/namestnici. Namestnika/namestnico na predlog generalnega sekretarja/generalne sekretarke imenuje in razrešuje izvršilni odbor. Delokrog namestnikov/namestnic generalnega sekretarja/generalne sekretarke določi izvršilni odbor. Namestnik/namestnica generalnega sekretarja/sekretarke, opravlja funkcijo do preklica izvršilnega odbora oziroma do konca mandata generalnega sekretarja/sekretarke.

(3) Generalni sekretar/generalna sekretarka je odgovoren/odgovorna kongresu podmladka.

 

NADZORNI ODBOR

 

26. člen

(1) Nadzorni odbor sestavljajo trije/tri člani/članice, ki jih izvoli kongres. Na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik/predsednica podmladka izmed sebe izvolijo predsednika/predsednico.

(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje finančno in materialno poslovanje podmladka. Nadzorni odbor ima pravico vpogleda v stanje na poslovnem računu in ostalo finančno dokumentacijo.

(3) O svojih ugotovitvah poroča izvršilnemu odboru, svetu, kongresu in nadzornemu odboru matične stranke in sicer na svojo ali njihovo pobudo.

(4) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren kongresu

 

RAZSODIŠČE

 

27. člen

(1) Razsodišče sestavljajo trije/tri člani/članice, ki jih izvoli kongres. Na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče predsednik/predsednica podmladka, izmed sebe izvolijo predsednika/predsednico.

(2) Razsodišče odloča o spornih vprašanjih v zvezi s članstvom v podmladku, o izrekanju ukrepov proti članom/članicam podmladka, ki kršijo statut, program in druga pravila podmladka, o sporih glede pristojnosti posameznih organov podmladka ter o drugih spornih vprašanjih, za reševanje katerih po tem statutu ni pristojen kak drug organ.

(3) Kršitve, ukrepe in postopek za njihovo izrekanje določa pravilnik o delu razsodišča, ki ga sprejme svet podmladka.

(4) Razsodišče je za svoje delo odgovorno kongresu.

 

REGIJSKA KONFERENCA

 

28. člen

(1) Regijska konferenca je najvišji organ podmladka določenega območja in jo sestavljajo vsi/vse člani/članice zadevnega območja. Regijska konferenca zaseda vsako leto, pri čemer je vsako drugo leto volilna. Skliče jo regijski odbor zadevnega območja. O sklicu regijske konference mora biti obveščeno glavno tajništvo.

(2) Konferenca na začetku zasedanja sprejme poslovnik konference in veljavno odloča, če so člani/članice pravilno vabljeni/vabljene in je prisotnih najmanj 20% članstva regijskega območja, oziroma pol ure po začetku najmanj 10 % članstva regijskega območja, kadar to v obeh primerih ne predstavlja manj kot pet članov/članic. Člani/članice so pravilno vabljeni/vabljene, če se jim pošlje vabilo vsaj sedem dni pred konferenco. Svoje sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov/članic.

(3) Če je regijska konferenca nesklepčna, lahko delegate za kongres MSi in kandidate za izvolitev v organe MSi določi predsednik regijskega odbora.

(4) V primeru, da se regijska konferenca ne skliče v roku enega leta po volilnem kongresu jo lahko skliče in vodi predsednik podmladka ali njegov pooblaščenec.

29. člen

(1) Pristojnosti regijske konference so:

 • obravnava političnih in z njimi povezanih problemov

 • izvolitev predsednika/predsednice, podpredsednika/podpredsednice, sekretarja/sekretarke in članov/članic regijskega odbora

 • obravnavanje dela regijskega odbora v preteklem obdobju

 • obravnavanje načrta dela za prihodnje obdobje

 • odločanje o drugih vprašanjih, povezanih s svojim področjem

(2) Volitve predsednika/predsednice, podpredsednika/podpredsednice, sekretarja/sekretarke in članov/članic regijskega odbora potekajo javno ali tajno. Če so volitve tajne, le-te izvede volilna komisija, ki ima predsednika/predsednico in dva/dve člana/članice, ki jih izvolijo prisotni člani/članice izmed sebe. Člani/članice volilne komisije ne morejo biti kandidati/kandidatke na volitvah. Na kandidatni listi mora biti najmanj toliko kandidatov/kandidatk, kot se jih voli. Izvoljeni so tisti/tiste kandidati/kandidatke, ki dobijo največ glasov.

30. člen

(1) Izredno konferenco lahko regijski odbor skliče na svojo lastno pobudo, pobudo vsaj ene tretjine članstva območja ali na predlog izvršilnega odbora. Izredna konferenca obravnava problematiko, za katero je bila sklicana, in sprejme ustrezne odločitve. O izredni konferenci mora biti pisno obveščeno tajništvo podmladka.

 

REGIJSKI ODBOR

 

31. člen

(1) Regijski odbor je temeljna organizacijska oblika podmladka. Regijski odbor je organ regijske organizacije in deluje na svojem območju samostojno v okviru programa in statuta ter sprejete politike podmladka. Regijski odbor je odgovorni nosilec izvajanja politike podmladka na svojem območju.

(2) Odločitve in ostale akcije, ki presegajo regijski pomen, mora regijski odbor uskladiti z izvršilnim odborom podmladka in ne smejo biti v nasprotju s političnimi usmeritvami podmladka.

(3) Postopek ustanavljanja in delovanja regijskih odborov urejata pravilnika, ki ju sprejme izvršilni odbor.

32. člen

(1) Regijski odbor šteje praviloma 10 članov/članic, vendar lahko to število članstvo določenega območja priredi svojim potrebam. Regijski odbor izvoli na javnih ali tajnih volitvah regijska konferenca vsega članstva zadevnega območja.

(2) Regijski odbor sestavljajo:

 • predsednik/predsednica regijskega odbora

 • podpredsednik/podpredsednica regijskega odbora

 • sekretar/sekretarka regijskega odbora

 • člani/članice regijskega odbora

(3) Po presoji konference regijskega območja se lahko določijo tudi ostale funkcije.

(4) Mandat vseh nosilcev/nosilk funkcij v regijskem odboru traja dve leti.

33. člen

(1) ) Pristojnosti regijskega odbora so zlasti:

 • sprejema in izvaja program delovanja regijskega odbora, ki mora biti skladen s programskimi načeli podmladka

 • skrbi za reden pretok informacij do članstva

 • izvaja politiko in sklepe regijske konference in sprejema ustrezne odločitve

 • organizira in izvaja aktivnosti podmladka na svojem območju

 • predstavlja podmladek v javnosti na območju delovanja

 • obravnava probleme mladih svojega območja in tiste, ki so s temi povezani

 • izvoli delegate/delegatke za kongres in imenuje svoje predstavnike/predstavnice in namestnike/namestnice v organe podmladka, ter matične stranke in v druge organizacije na svojem območju.

 • imenuje stalna ali začasna delovna telesa za proučevanje določenih problemov

 • imenuje predstavnika/predstavnico za stike z javnostmi

 • obravnava posamezna vprašanja iz pristojnosti odbora

 • posreduje sklepe in stališča osrednjim organom podmladka

 • sodeluje z občinskimi odbori in regionalnim odborom matične stranke na njegovem območju in se v njihovo delo aktivno vključuje

 • poroča o svojem delovanju regijski konferenci in svetu MSi

 • opravlja druge naloge po sklepu regijske konference

 • predsednik/predsednica oz. sekretar/sekretarka RO je dolžan/dolžna glavnemu tajništvu sprotno poročati o sejah in projektih RO, le to pa o tem štirikrat na leto poroča izvršilnemu odboru

(2) Regijski odbor je za svoje delo odgovoren regijski konferenci.

34. člen

(1) Seje regijskega odbora sklicuje predsednik/predsednica regijskega odbora v skladu s programom dela, vendar najmanj enkrat mesečno. Če se regijski odbor ne sestaja redno več kot šest mesecev, je izvršilni odbor dolžan sklicati izredno regijsko konferenco in predlagati razpustitev regijskega odbora in izvolitev novega. Seje regijskega odbora mora predsednik RO sklicati na pobudo 1/3 članov regijskega odbora najkasneje v roku 14 dni od prejema pisne zahteve za sklic seje.

35. člen

(1) Za izvrševanje sklepov regijskega odbora skrbi in je odgovoren/odgovorna predsednik/predsednica regijskega odbora, ki predstavlja in zastopa odbor v podmladku in navzven.

 

GLAVNO TAJNIŠTVO

 

36. člen

(1) Strokovno, administrativno in organizacijsko delo za podmladek opravlja na državni ravni glavno tajništvo podmladka. Glavno tajništvo nudi strokovno pomoč vsem organom podmladka. Glavno tajništvo organizira in vodi generalni sekretar/generalna sekretarka.

 

KOMISIJE

37. člen

(1) Namen komisij in strokovnih odborov je, da v strokovnem smislu spremljajo področje, ki ga pokrivajo. Komisije in strokovni odbori sprejemajo stališča, priporočila in sklepe, ki jih posredujejo izvršilnemu odboru.

(2) Komisije in strokovni odbori podmladka so stalne in začasne. Ustanavlja, imenuje in razrešuje jih izvršilni odbor podmladka.

 

IV. FINANCIRANJE

 

38. člen

(1) Podmladek se financira iz lastnih projektov, iz sredstev, ki jih določi izvršilni odbor Nove Slovenije, prostovoljnih prispevkov, donacij, članarine in drugih zakonitih virov.

(2) Izvršilni odbor skrbi, upoštevajoč potrebe in programe podmladka, za razporejanje sredstev na postavki podmladka na poslovnem računu matične stranke v okviru celotne organizacije

(3) Podpisniki finančne dokumentacije podmladka so: predsednik/predsednica, podpredsednika/podpredsednici in generalni sekretar/generalna sekretarka podmladka.

(4) Finančno poslovanje podmladka poteka v skladu s pravilnikom, standardi in pravili kot veljajo v matični stranki.

 

V. PRIZNANJA IN ODLIČJA

 

39. člen

(1) Podmladek podeljuje svojim zaslužnim članom/članicam in tudi ostalim za podmladek zaslužnim osebam odličja, priznanja in častne funkcije. Vrsto, način in kriterije za podeljevanje le-teh določa poseben pravilnik, ki ga sprejme svet podmladka. Odličja, priznanja in častne funkcije se članom/članicam in nečlanom/nečlanicam lahko podeljujejo le na nevolilnih kongresih.

 

VI. DRUGE DOLOČBE

 

40. člen

(1) Vsi organi podmladka in nosilci/nosilke funkcij skrbijo za redno medsebojno obveščanje o svojem delovanju ter za obveščanje vseh članov/članic podmladka.

41. člen

(1) Izvršilni odbor, svet, nadzorni odbor in razsodišče podmladka se morajo konstituirati najkasneje v roku dveh mesecev po izvolitvi na kongresu.

42. člen

(1) Vsi organi podmladka odločajo z večino glasov navzočih članov/članic oziroma delegatov/delegatk, razen če statut določa drugače. Organi podmladka, razen sveta in regijske konference, odločajo veljavno, če je prisotnih več kot 50% članov/članic organa. Glasovanja v vseh organih podmladka potekajo javno, tajno pa v primerih, ko to določa statut ali ko zahtevo člana/članice organa podpre 20 % navzočih članov/članic organa.

43. člen

(1) Nezdružljive so funkcije predsednika/predsednice podmladka, podpredsednika/podpredsednice podmladka, generalnega sekretarja/generalne sekretarke podmladka, člana/članice izvršilnega odbora, člana/članice razsodišča podmladka in nadzornega odbora podmladka.

44. člen

(1) V kolikor član/članica kateregakoli organa na državni ravni, razen sveta, štirikrat oziroma dvakrat zaporedoma brez opravičila izostane s seje organa, mu lahko izvršilni odbor funkcijo odvzame.

(2) Če član/članica katerega koli organa na državni ravni podmladka iz kateregakoli vzroka preneha opravljati svojo funkcijo pred koncem mandata organa, vstopi namesto njega/nje prvi/prva naslednji/naslednja na volilni listi za omenjeni organ. Nadomestni/nadomestna član/članica opravlja svojo funkcijo samo do konca mandata tega organa. To določilo ne velja za predsednika/predsednico, podpredsednika/podpredsednico in generalnega sekretarja/generalno sekretarko.

(3) Če je bil član/članica izvoljen na zaprti listi, izvoli nadomestnega člana/članico svet podmladka.

(4) V primeru prenehanja funkcije predsednika/predsednice, podpredsednika/podpredsednice, generalnega sekretarja/generalne sekretarke svet na podlagi predloga izvršilnega odbora imenuje vršilca dolžnosti/vršilko dolžnosti funkcije do naslednjega kongresa in mu opredeli obseg pooblastil, pravic in dolžnosti. V primeru, da je naslednji kongres nevolilni se na tem kongresu razpiše in izvede nadomestne volitve za to individualno funkcijo. Nadomestni funkcionar opravlja svojo funkcijo do naslednjega volilnega kongresa.

45. člen

(1) Podmladek izdaja redne in izredne publikacije, knjige, propagandno gradivo, reklamne predmete in podobno skladno s svojim programom.

46. člen

(1) V okviru podmladka deluje dijaška sekcija. Ustanovitev in delovanje dijaške sekcije, ureja pravilnik, ki ga sprejme Svet podmladka.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

47. člen

(1) Pisno pobudo za spremembe in dopolnitve statuta lahko poda vsak član/članica podmladka. Pobuda se posreduje glavnemu tajništvu, ki jo posreduje pristojnemu organu.

(2) O spremembah in dopolnitvah posameznih členov tega statuta kongres odloča z večino navzočih delegatov na kongresu. Statut v celoti z izglasovanimi spremembami in dopolnitvami se sprejme z 2/3 večino navzočih delegatov na kongresu. Kongres odloča samo o spremembah in dopolnitvah, ki jih je pripravil in predlagal svet podmladka na podlagi prehodne razprave. Rok za vložitev sprememb in dopolnitev statuta je najkasneje 30 dni pred kongresom.

(3) V nujnih primerih na predlog izvršilnega odbora odloča o spremembah in dopolnitvah statuta svet z 2/3 večino vseh članov sveta.

48. člen

(1) Za primere, ki jih ne ureja ta statut se uporabljajo določbe Statuta Nove Slovenije. Če to ni mogoče, se določbe statuta matične stranke uporabljajo smiselno.

49. člen

(1) Ta statut je začel veljati, ko ga je sprejel ustanovni zbor podmladka dne 21. aprila 2001 in je nanj dal soglasje Svet Nove Slovenije dne 19. aprila 2001. Spremembe in dopolnitve statuta je sprejel 1. kongres Mlade Slovenije dne 8. decembra 2001, 2. kongres Mlade Slovenije dne 7. decembra 2002, 3. kongres Mlade Slovenije dne 15. novembra 2003, 5. kongres Mlade Slovenije dne 3. decembra 2005, 6. kongres Mlade Slovenije dne 2. decembra 2006, 7. kongres Mlade Slovenije dne 27. oktobra 2007 in 16. kongres Mlade Slovenije dne 12. marca 2016.

Federico V. Potočnik l.r.

predsednik MSi