v središče postavlja človeka – unikatnega posameznika
s svojimi talenti, hrepenenji in dostojanstvom,
ki išče skupno dobro.

V nastajanju je nov program MSi, ki bo predvidoma sprejet na 20. kongresu MSi. Svoje predloge in ideje pošlji na tajnistvo@mladaslovenija.si.

Naš program

A)    Mi, mladi krščanski demokrati se izrekamo za krščanske demokrate. Priznavamo krščanske vrednote kot temelj, na katerem sloni današnja Zahodna civilizacija, iz česar se je razvila politična ideologija krščanske demokracije. Zagovarjamo načela svobode, pravičnosti in varnosti kot temelj našega političnega delovanja.

B)    Mi, Slovenci, pripadniki srednjeevropskega in alpskega kulturnega prostora. Naš narod se je skozi stoletja oblikoval ob različnih vplivih, ki so pripeljali do današnjega slovenskega človeka. Le-tega prepoznavamo kot sposobnega, poštenega in srčnega, ki spoštuje, živi in goji vrednote slovenstva, dobro skrbi zase, za dobrobit svoje skupnosti ter okolja, v katerem živi. Slovenski narod sestavljajo Slovenci, živeči v domovini ter Slovenci v zamejstvu in po svetu.

C)    Mi, Evropejci. Pripadamo zahodnoevropski civilizaciji, v kateri smo se razvijali skozi zgodovino. Živimo v sožitju z drugimi evropskimi narodi v okviru Evropske Unije ter spoštujemo različnost drugih narodov, zato zavračamo multikulturalizem kot propadel sociološki eksperiment. Zavedamo se dvojnosti naše identitete, ki jo sestavljata pripadnost slovenskemu narodu in širši skupnosti evropske kulture.

Č)    Mi, aktivni državljani se izrekamo za mlade, ki želimo normalno Slovenijo. Smo najbolj izobražena in informirana generacija do sedaj. Želimo državo, v kateri se bomo lahko izoblikovali, živeli in polno razvijali svoje potenciale – želimo svobodo, da lahko iz sebe naredimo največ, kar lahko. To je naš dolg do sebe in do okolja, v katerem živimo in ustvarjamo, zato odgovorno pristopamo k uresničitvi naših idealov.

Kot eno izmed prioritet zagovarjamo ohranitev evropske civilizacije. Dosedanje izkušnje iz nekaterih evropskih držav kažejo, da integracija številnih prišlekov iz drugih civilizacijskih okolij ne deluje. V številnih evropskih mestih so se oblikovali t. i. ‘geti’, kjer obstaja višje varnostno tveganje, življenje pa poteka po ločenih pravilih.

Spremembe demografske strukture prinašajo spremembo dolgo institucionaliziranih pravil, prisilno prilagajanje avtohtonega prebivalstva, sprejetje in adoptacijo novih vrednot in novega načina življenja v družbi.

Množične migracije prinašajo varnostna tveganja in t. i. ‘trk civilizacij’, ta pa prinaša neizogibna medkulturna trenja in trpljenje nedolžnih.

V MSi zagovarjamo restriktivno migracijsko politiko in nujnost ukrepov za izboljšanje rodnosti evropskih narodov.

Vlaganje v znanje je naložba za prihodnost 

V Mladi Sloveniji se zavzemamo za šolski sistem, ki temelji na načelu enakih možnosti za vse. Vsem dostopno in kvalitetno šolstvo je ključni pogoj za vsestranski in uspešen razvoj posameznika in družbe.Zavzemamo se, da se mladim omogoči razvoj vseh talentov, saj je naš potencial prav v znanju. Izobraževalni sistem mora mladega človeka vzgajati v vrednotah za čut odgovornosti do sočloveka, do naroda in države ter v njem vzpodbuditi kritično mišljenje.

Šolska zakonodaja mora jasno opredeliti vlogo, načela in cilje slovenskega šolstva. Zavzemamo se za sistem, ki bo poudarjal kvaliteto in spodbujal mlade k samostojnemu in inovativnemu razmišljanju ter razvijal delavnost, prizadevnost in uporabnost znanj. Pri izobraževanju, predvsem pa pri vzgoji morajo imeti pomembno vlogo tudi starši.Izobrazba mora biti usmerjena k polnemu razvoju človekove osebnosti in utrjevanju ter spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

V Mladi Sloveniji nasprotujemo zvajanju indoktrinacije v zvezi z relativizacijo spolne pripadnosti in propagiranju homoseksualnosti v slovenskih osnovnih in srednjih šolah.Menimo namreč, da to moti osebnostni razvoj mladega človeka.

Osnovna in srednja šola morata biti brezplačna, potrebno pa je ohranjati sistem izposoje učbenikov in ga še dodatno razviti Poskrbeti je potrebno, da bodo učbeniki resnično pluralni in brez samocenzure.

Podpiramo zunanje preverjanje znanja, maturo, saj je s tem zagotovljena večja objektivnost preverjanja znanja.V Mladi Sloveniji podpiramo zasebne šole, tako srednje kot visoke.

MSi se zavzema za avtonomijo Univerz.Država mora podpirati razvoj znanosti z vlaganjem v izobraževanje. Univerzam mora biti zagotovljena avtonomija tudi na vsebinskem področju in na področju razvoja znanstvenih disciplin.

Visokošolski študij in študent – vzajemna odgovornost 

MSi podpira razvoj univerz, v katerem bodo del odgovornosti prevzeli tudi študentje. MSi je prepričana, da brez medsebojne pomoči in odgovornosti ne more biti dobrih študijskih ustanov in študentov.

Univerzam je potrebno ponuditi možnost, da brez represivne regulacije tekmujejo na trgu znanja, zmanjšajo birokratske zaplete pri ustanavljanju novih učnih programov ter jih finančno stimulirati na podlagi uspešnosti povezovanja z gospodarstvom, na podlagi prehodnosti študentov ter tudi na podlagi števila opravljenih diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

V MSi zagovarjamo davčne olajšave za štipenditorje, hkrati pa se zavzemamo za povečanje naložb v izobraževanje in tehnološki razvoj.

Dolgoročno moramo ohraniti in zagotoviti zdravo prehrano za študente, ki so zaradi svojega posebnega položaja na tem področju posebej ranljivi.

V Mladi Sloveniji zagovarjamo pravičnejše pogoje za pridobitev in ohranitev štipendij na podlagi učnega uspeha.

Pričakujemo, da bosta tudi v prihodnje ostala glavna kriterjia za vpis na fakulteto znanje in sposobnosti in ne premoženjsko stanje družine iz katere izhaja študent, saj bi bil to velik korak nazaj.

Za četrto, peto, šesto… univerzo 

Zavzemamo se za policentrični univerzitetni razvoj in za ustanavljanje novih univerz. Zavzemamo se za večjo finančno avtonomijo univerz, saj jim je potrebno zagotoviti svobodo pri organiziranju fakultet. Cilj Mlade Slovenije je, da se sredstva za visoko šolstvo povečajo na vsaj 1,2% BDP in da tako dosežemo primerljivost z drugimi evropskimi državami, hkrati pa spodbujamo povezovanje slovenskega visokošolskega prostora z evropskim. V financiranje šolskega sistema moramo vključiti tudi gospodarstvo in zasebni sektor.

V Mladi Sloveniji se na področju izobraževalnega sistema zavzemamo za:

– dosledno izpolnjevanje bolonjske in praške deklaracije; pri tem posebej izpostavljamo vzpostavitev kreditnega sistema za vrednotenje študijskih dejavnosti, pospeševanje mobilnosti študentov, akademskega in administrativnega osebja, pospeševanje evropske dimenzije v visokem šolstvu, zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in določitev parametrov za zagotavljanje kakovosti.

– Podpiramo uvedbo zunanjega preverjanja kakovosti univerz kot dodatno stimulacijo.

– uvedbo svetovnega jezika kot popolnoma avtonomnega jezika za predavatelje iz tujine, kar lahko močno dopolni izbiro in izboljša kvaliteto ponudbe.

– raziskovalne univerze, ki bodo neločljivo povezale pedagoško in raziskovalno dejavnost študentov ter predavateljev v enotno študijsko dejavnost.

– sistem, ki bo mladim raziskovalcem, asistentom in docentom omogočil dovolj hitro napredovanje.

– prevetritev raznih socialnih transferjev namenjenih študentom v smislu ne zmožnosti izkoriščanja.

– večjo socialno varnost študentskih družin.

– racionalno ureditev subvencioniranja študentske prehrane.

– dostop do rekreacijskih prostorov in telovadnic.

– ustanavljanje zasebnih visokošolskih zavodov.

MSi za pluralne oblike študentske organiziranosti 

MSi podpira študente na področju medsebojnega povezovanja. MSi se zaveda, da razne oblike študentskih povezav študentom pomagajo pri vključevanju v širšo družbo in spoznavanju ljudi, kar pa s seboj prinese tudi več izkušenj in znanja.Zagovarjamo stališče, da mora vsaka oblika študentskih organizacij ključno pomagati pri izboljševanju statusa študenta. Tako MSi ne zagovarja monopolnega položaja Študentske organizacije Slovenije(ŠOS), v kolikor poskuša socialne in druge pravice študentov izvzeti in povzdigniti nad pravice ostalih državljanov. Zagovarjamo vzporedno reševanje problemov, ki hkrati vključuje reševanje težav tudi drugih socialno ogroženih skupin.

Po mnenju MSi je primarna dolžnost ŠOS-a najprej socialno in dodatno izobraževalna ponudba in ne politična dejavnost.Finančno obsežen zalogaj ŠOS-a, ki je najbolj napolnjen s strani socialno ogroženih študentov, naj se nameni v izboljšanje splošnega socialnega statusa študenta. Do sedaj se kaže trend upadanja socialnih pomoči in trend dviga financiranja projektov ne-izobraževalnega in zabavnega značaja. MSi želi, da ŠOS stopi iz poti močnega marketinga in se močneje posveti študentskemu okolju.Ostro nasprotujemo političnim oz. ideološkim zlorabam študentskih organizacij.

Socialna država temelji na pravici vsakega posameznika do življenja, ki je vredno človekovega dostojanstva.

Človekovo dostojanstvo je osnovno tkivo človeka, delo pa motor njegovega delovanja. Delo je vrednota, ki je prvi in najboljši ukrep proti marginalizaciji. Vlogo socialne države razumemo kot varnostno mrežo, ki človeku začasno pomaga do vrnitve na trg dela, ki je primarni cilj socialne države. Nikakor pa ne pristajamo na socialno državo kot doživljenjsko alternativo izkoriščevalcem in lenim. Ocenjujemo, da je danes socialna država preveč radodarna in ne spodbuja človeka k vrnitvi v delovno življenje, ampak ga z rednim dajanjem miloščine drži v dolgotrajni revščini.

Pokojninska reforma 

Zavzemamo se za zahodni tip pokojninskega sistema, pri čemer bo vsak državljan dobil osnovo državne pokojnine, razliko v višini pa si bo ustvaril vsak posameznik preko pokojninskih skladov in zavarovalnic. Pokojninski sistem mora temeljiti nasocialni pravičnosti in solidarnosti.

Za nova delovna mesta 

V Mladi Sloveniji izhajamo iz pravice vsakega posameznika, da si z lastnim delom zagotovi blaginjo. Zato mora država z ustreznimi ukrepi vsem brezposelnim, ki so zmožni za delo, omogočiti, da se v najkrajšem možnem času vključijo na trg delovne sile ali v programe aktivne politike zaposlovanja.

Enaki davki za enake začetne pogoje.Nam je vsem v interesu, da so naši ljudje uspešni.Zato, da svoj uspeh razvijejo, potrebujejo motivacijo.Pravično je, da je uspeh posameznika prvo merilo za zaslužek. Zato zagovarjamo enotno davčno stopnjo, kjer vsak posameznik plačuje enak delež od svojega dohodka. Tako se vsakemu omogoča, da z več in boljšega dela pride do večjega zaslužka.

Odpiranje novih delovnih mest lahko dosežemo s/z:

– podporo zasebnim investicijam, ki odpirajo nova delovna mesta;

– umikom države iz gospodarstva;

– odprtjem slovenskega gospodarstva tujim investicijam;

– poenostavitvijo postopkov za ustanavljanje novih podjetij;

– podpiranjem politike samozaposlovanja;

– zmanjševanjem davka in s tem lažjim delom majhnih gospodarstvenikov.

Zavzemamo se za povečanje prilagodljivosti trga dela in lažje zaposlovanje, saj verjamemo, da je potrebno stopnjo varovanja delovnega mesta uskladiti s ciljem prožnosti zaposlovanja. Zmanjšati je potrebno strah delodajalcev pred zaposlovanjem za nedoločen čas, spodbuditi fleksibilne oblike zaposlovanja, zmanjšati ovire za prekvalifikacije in zaposlovanje brezposelnih, zmanjšati regulacijo opravljanja poklicev in pridobitne dejavnosti skupaj z zmanjšanjem davčne obremenitve dela.

Zato je potrebno:

– Zmanjšati ovire za zaposlovanje za nedoločen čas, pospešiti zaposlovanje s skrajšanim delovnim časom in druge oblike fleksibilnega dela.

– Stimulirati takšno urejanje delovnega časa, ki bo bolj usklajeval poklicno in družinsko življenje.

– Urediti študentsko delo tako, da ne bo imelo značaja nelojalne konkurence drugim oblikam začasnega dela in da bo zagotavljalo študentom potrebna zavarovanja in iz tega izhajajoče pravice; študentsko delo mora predvsem opravljati vlogo povezovalca med delom in študijem in zagotavljati prenos znanja med univerzo in delovnim mestom.

– Omogočiti opravljanje začasnih in občasnih del s pridobitno dejavnostjo brez velike reguliranosti in dolgotrajnih postopkov registracije.

– Proučiti možnosti skrajšanja zakonsko določenih razumnih odpovednih rokov, dosledno preganjanje dela in zaposlovanja na črno, zagotoviti dosledno spoštovanje delovne zakonodaje.

V MSi nasprotujemo vsakršnim oblikam diskriminacij pri zaposlovanju in opozarjamo na diskriminatoren odnos do zaposlovanja mladih, žensk ter starejših od 50 let. Mlada Slovenija odločno podpira enakopravnost pri politiki zaposlovanja in se zavzema za ustrezne ukrepe, ki bi delodajalce vzpodbujale k zaposlovanju mladih, predvsem mladih žensk in mater.Zavzemamo se za uvedbo kvotnega sistema za zaposlovanje invalidov in oseb z omejenimi delovnimi sposobnostmi.

1 + 1 = 3

MSi se zavzema za aktivnejšo družinsko politiko, zato:

– podpiramo zvišanje denarnih prispevkov v obliki otroških dodatkov za mlade družine, družine z več otroci in socialno ogrožene družine.

– se zavzemamo za odpravo obdavčitve dodatka za veliko družino.

– se zavzemamo za povišanje olajšav pri odmerah letne dohodnine za večje družine.

– se zavzemamo za večjo naklonjenost delodajalcev delu s skrajšanim delovnim časom za matere z majhnimi otroki.

– podpiramo koriščenje očetovskega dopusta ob rojstvu otroka ter dopusta za nego in varstvo otroka.

– podpiramo vse ukrepe, ki bi preprečili diskriminacijo pri zaposlovanju mladih staršev.

– se zavzemamo za povišanje državnih subvencij za socialno ogrožene družine.

– se zavzemamo za gradnjo neprofitnih stanovanj in spremembo politike stanovanjskega varčevanja.

– Se zavzemamo za vsakovrstne ukrepe, ki bi študentskim družinam omogočili lažje soočanje z družinskimi obveznostmi na eni strani in študentskimi obveznostmi na drugi. Zaradi specifičnih življenskih okoliščin v katerih se take družine znajdejo, podpiramo finančno podporo takim družinam.

Država mora odpraviti kakršnekoli okoliščine, ki odvračajo od odločanja za novo človeško življenje, saj so otroci naša edina prihodnost.

Stanovanjsko vprašanje

Kot najbolj informirana generacija do sedaj smo sposobni poskrbeti zase. Verjamemo, da vemo bolje od Države kakšne so naše stanovanjske potrebe. Država se je izkazala za slab upravljalec te problematike. Davkoplačevalci plačujemo davke, ki jih potem Država porabi za gradnjo, odkup in vzdrževanje stanovanj, ki kot motilci na stanovanjskem trgu dražijo cene stanovanj. Nedopustno je, da plačujemo davke zato, da lahko kupujemo stanovanja dražje. Zahtevamo odprodajo vseh stanovanj v lasti Stanovanjskega sklada RS, s čimer bi dosegli nižanje cen na trgu in posledično lažjo dostopnost mladim do prvega stanovanja.

Zdravstvo 

Človekovo zdravje je nenadomestljiva dobrina. Mlada Slovenija podpira:

– čim boljšo dostopnost do zdravstvenih programov in pri tem upoštevati vrednote kot so solidarnost, socialno pravičnost in dostopnost prebivalstva vseh starosti iz vseh delov države;

– stroškovno učinkovitost delovanja sistema zdravstvenega varstva;

– celovito kakovost zdravstvenih storitev;

– dolgoročno finančno vzdržnost in stabilnost zdravstvenega varstva;

– učinkovitejše upravljanje z obstoječimi viri in spodbude za racionalno obnašanje tako ponudnikov kot uporabnikov zdravstvenih storitev;

– ukinitev negativne liste zdravil;

– vzpostavitev novih centrov –  komun za pomoč odvisnikom od trdih drog in več sredstev za razvijanje programov, ki vodijo k abstinenci v primerjavi z metadonskimi in drugimi programi.

– Investicije v nove medicinske tehnologije, ki spoštujejo dostojanstvo človekovega življenja

Za enakopravno e-družbo 

V MSi se zavedamo, da je razvoj globalnih informacijskih storitev izredno pozitiven pojav, ki je bistvenega pomena tako za našo prihodnost kot tudi za prihodnost Evrope. Teoretično je na razpolago vsem – tako gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in državljanom kot tudi državni upravi. Mlada Slovenija se zavzema za enakopraven dostop do informacijskih tehnologij in storitev za vse državljanke in državljane. Vizija MSi je predstaviti informacijsko tehnologijo kot tisto dobrino, ki prinaša dodano vrednost. V rešitvah, ki izhajajo iz informacijske tehnologije, mora biti jasno označeno, kaj je tu boljšega od dosedanjih pristopov k reševanju problemov. Na vsakem posamezniku je, da tehnologijo vplete v vsak korak svojega življenja, tako zasebno kot poklicno.

Razviti je potrebno celoten izobraževalni sistem (od osnovne šole do univerze in doživljenjskega usposabljanja) za osvojitev uporabe informacijske tehnologije.Zavedati se moramo prednosti uporabe sistemov, ki izhajajo iz informacijskih tehnologij.Možnosti praktičnih implementacij se končajo tam, kjer postavimo mejo naši domišljiji. Močna izjava, ki danes ne drži v celoti. Kaj pa jutri?

V Mladi Sloveniji pa ne pozabljamo tudi na pasti, ki jih prinaša informacijska tehnologija in ki so se dosedaj že večkrat pokazale. Država naj posveča pozornost tudi negativnim učinkom razvoja informacijske družbe in naj te učinke preprečuje in odpravlja.

E-uprava kot najučinkovitejši državni strežnik 

Elektronsko poslovanje državne uprave je le ena izmed implementacij novih načinov poslovanja, ki jih prinaša informacijska doba in bi moralo biti davkoplačevalcu prijazen proces z nizkimi stroški poslovanja in s hitrimi odzivnimi postopki. Slovenija počasi stopa na pot elektronskega poslovanja. Poleg že vpeljanih storitev e-uprave vidimo konkretno uporabo novih možnosti tudi za oddajo  obrazcev, za iskanje informacij, za učenje in delo na daljavo, elektronske javne razpise, lokalne informacijske sisteme, za obširno omrežje zdravstvenega varstva itn. Končni cilj e-uprave je vzpostavitev najhitrejšega in najučinkovitejšega strežnika – države.

E-država v službi človeka 

Slovensko informacijsko stanje je na zavidljivo visokem nivoju. S projektom e-uprave je Slovenija naredila velik korak naprej k reševanju problematike javne uprave, tako da bo kmalu lahko vsak državljan Republike Slovenije komuniciral z državo kar s pomočjo računalnika. V Mladi Sloveniji podpiramo zamisel e-države, hkrati pa se zavzemamo za uporabniku prijazno in pregledno poslovanje.

E-uprava sama po sebi ne zmanjšuje stroškov. Stroški se lahko zmanjšajo samo v primeru, da se hkrati z uvajanjem elektronske uprave izvaja prestrukturiranje in reforma uprave.V MSi se zavzemamo za enostavno uporabo in poenostavitev celotnega sistema e-uprave, obenem pa poudarjamo pomen izobrazbe, ki omogoča dostopnost e-storitve.

Izobraževanje v informacijski družbi

V MSi se zavzemamo za odpravo digitalnega razkoraka, t.j.razkoraka med uporabniki in neuporabniki pridobitev informacijske družbe, zato smo prepričani, da je potrebno še posebej posvetiti pozornost :

– izobraževalnemu sistemu, ki naj omogoča učinkovit prenos že osvojenih znanj in veščin na naslednje generacije in med njimi;

– posebnemu predmetu, ki naj se uvede že v osnovnih šolah;

– posebnemu predmetu za srednje šole, ki naj bo del splošnega izobraževanja;

– široki ponudbi informacijskih storitev;

Na univerzah, kjer je bilo do sedaj storjenega največ, moramo nadaljevati z začrtano potjo in hkrati ponuditi možnost izobraževanja na daljavo. Izobraževalni programi morajo vsebovati praktične teme, kot so:

– informacijska družba;

– internet in spletni portali, multimedija, mobilnost in internet;

– mobilne komunikacije – GSM, WAP, UMTS;

– upravljanje z računalnikom;

– sodobne telekomunikacijske storitve VDSL,FTTH,WiFi;

– elektronsko poslovanje;

– javne storitve in internet;

– izobraževanje na daljavo;

– tehnološki razvoj in razvoj znanosti, eksperimentalni razvoj in inovacije, kar predstavlja izvor novih znanj ter njihovo praktično implementacijo.

Znanje v informacijski družbi predstavlja osnovno ekonomsko kategorijo in edino možnost ustvarjanja konkurenčne prednosti posameznega gospodarstva. Zato lahko pričakujemo vse večje potrebe po znanju:

– vsakega posameznika, ki se aktivno vključuje v poslovne procese in

– v gospodarskih družbah, ki se bodo zato odločale za podporo izobraževanju zaposlenih in vlaganju v znanstveni in tehnološki razvoj.

Liberalizacija – demonopolizacija telekomunikacijskega trga

Slovenski trg komunikacij je relativno zaprt in vsekakor podrejen monopolnemu položaju Telekoma, ki poskuša diktirati smer in dinamiko razvoja celotnega telekomunikacijskega sistema tako po ceni kot tudi po kvaliteti.Nastop prave konkurence se preprečuje z vsemi tudi protipravnimi sredstvi.

Da pa bi se zaprtosti trga in stagnaciji v razvoju telekomunikacij in informatizacije družbe izognili, predlagamo, da vlada uporabi zakonska sredstva,da omogoči konkurenco tudi na segmentu fiksne telefonije in širokopasovnega dostopa do interneta.

Želimo, da bi tudi na telekomunikacijske trge vstopilo čim več horizontalno usmerjenih podjetij, kjer bi konkurenca na različnih ravneh spodbujala željo po večji učinkovitosti in bolj kakovostni ponudbi potrošnikom.

Izvrševanje zakonodaje, ki zagotavljala svobodnejše pretakanje resursov in storitev omenjenega trga je nujno potrebno, saj brez tega ni mogoče zagotoviti potrebnih investicij tako domačega,kot tujega kapitala v naše poslovno in informacijsko okolje.

Zadnje desetletje 20.stoletja je bilo priča zmagoslavju svobode, demokracije in vladavine zakon,. 21. stoletje pa prinaša nove izzive. Globalizacija, nova ekonomija, informacijska družba in nove tehnologije zahtevajo nove odgovore. Odgovor Mlade Slovenije bo temeljil na naših tradicionalnih vrednotah. Le-te pa je potrebno ponovno poatizem, leva sredina ali neka neopredeljena “tretja pot” se ne odzivajo na resnične skrbi ljudi. Evropski model je osnovan na vrednotah, kulturi in zgodovini. Od tu izhajajo odgovori na naša vprašanja. In to je začetna točka za nas – Mlado Slovenijo.

Prihodnost Evropske Unije je v integraciji celotne Evrope v učinkovito in uspešno zvezo držav.Članstvo v Evropski uniji mora biti dostopno prav vsem demokratičnim evropskim državam, ki spoštujejo načelo svobode, demokracije in spoštovanja človekovih pravic ter imajo vzpostavljen učinkovit tržni sistem. Vključevanje novih demokracij v Evropsko unijo je eden najpomembnejših izzivov sodobne Stare celine.

Vsak človek šteje.Nadaljnji razvoj Evropske unije mora vsebovati svobodo in dostojanstvo vsakega človeka.V MSi poudarjamo pomen zagotovitve enakih možnosti za vse. Vsi državljani morajo namreč imeti dostop do izobraževanja, osnovnih uslug zdravstva, stanovanjskih rešitev in pogojev za pridobitev pokojnin. Evropska unija mora zagotoviti socialno kohezijo in zgraditi sisteme socialne blaginje.

Evropska unija je Evropa regij.Z regionalno politiko je Evropska unija preko svojih držav članic dolžna poskrbeti za enakomeren in usklajen razvoj regij. Prav tako pa ne smemo pozabiti na skrb za okolje. Onesnaženost ne pozna meja, zato morajo države članice skupno zaščititi okolje.

MSi spoštuje ustanovitvene pogodbe Evropske skupnost ter druge pravne akte, ki urejajo pravila delovanja EU, organizacijo, pristojnosti, področja delovanja in ostale zadeve.

MSi se zavzema za čimboljšo informiranost mladih na področju izobraževanja, saj je poznavanje evropskih izobraževalnih programov in programov za mlade predpogoj vključitve v te programe.

MSi spodbuja sodelovanje posameznikov in izobraževalnih ter drugih institucij na mednarodni ravni. Zavzema se za pogostejše sodelovanje med izobraževalnimi institucijami na vseh ravneh izobraževanja, izmenjavo idej in informacij, izmenjave učencev, dijakov, študentov, prostovoljcev in mladih, razvoj učenja na daljavo…trditi, premisliti in posodobiti, da bi postale uporabne tudi v 21.stoletju. Pragm

Prav zato MSi podpira programe Socrates, Leonardo da Vinci, MLADINA, Erasmus Mundus in e-learning. MSi se zaveda, da omenjeni programi povečujejo kakovost izobraževanja, spodbujajo aktivno državljanstvo in zaposlovanje po vsej Evropi, povečujejo mednarodno mobilnost…

MSi se zaveda, da je na trgu dela in izobraževanja tako v Sloveniji kot tudi v evropskem prostoru, učinkovita in dobra predstavitev kvalifikacij in kompetenc eno izmed ključnih sredstev za doseganje želenih poklicnih ciljev. MSi meni, da je Europass učinkovit pripomoček, ki posamezniku omogoča predstaviti svoja znanja, spretnosti in kompetence.

MSi se zavzema za prost pretok delovne sile. Vsak državljan države članice EU naj ima pravico do zaposlitve v drugi državi članici EU pod enakimi pogoji kot državljani te države.

MSi podpira povezovanje naše organizacije s sorodnimi mladinskimi organizacijami iz tujine in se zavzema za aktivno sodelovanje v YEPP-u.S svojim delovanjem želi dejavno sooblikovati evropsko mladinsko politiko.

Mlada Slovenija je vedno podpirala članstvo Slovenije v Severnoatlantski zvezi (NATO). Članstvo v zvezi NATO pomeni stabilen demokratičen sistem, učinkovito tržno gospodarstvo, zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, demokratičen nadzor nad obrambnim sistemom države in urejene odnose s sosedami. Zveza NATO si prizadeva za svetovni mir in utrjuje svobodo, zagotavlja pa tudi temelje socialni pravičnosti, informacijskemu in tehnološkemu razvoju ter odgovornosti za okolje.

Po vstopu Slovenije v NATO ni toliko pomembno, kaj je Slovenija s članstvom pridobila, pomembnejše je, kaj bi v primeru nečlanstva izgubila. Z zvezo NATO si je Slovenija okrepila svoj zunanjepolitični profil in položaj države ter njen ugled v mednarodnih okvirih, vključno s prevzemanjem odgovornosti in skupnim odločanjem o najpomembnejših varnostnih vprašanjih.Z vstopom v zvezo je Sloveniji omogočena udeležba v znanstvenih, tehnoloških in informacijskih tokovih najbolj razvitega dela sveta.

S članstvom v evroatlantski zvezi si je Slovenija okrepila mednarodni ugled, zagotovljena ji je kolektivna varnost (v skladu s 5. členom Washingtonskega sporazuma).Z vstopom v zvezo si je Slovenija zagotovila dolgoročno stabilno varnostno-politično okolje, ki ji omogoča nemoten družbeni in ekonomski razvoj, vključno z nizko stopnjo tveganja za tuja neposredna vlaganja ter ekonomsko sodelovanje z najbolj razvitimi državami.

NATO je temelj miru v Evropi in v svetu. MSi zatorej zagovarja poglobljeno sodelovanje NATO in EU na področju varnostno-političnih vprašanj. Partnerstvo in solidarnost sta najboljše zagotovilo, da se napake iz preteklosti ne bodo ponovile in da je prihodnost možna tudi brez novih oblik nevarnosti –  mednarodnega terorizma, širjenje orožja za množično uničevanje, regijska nestabilnost in migracije.

Sodelovanje obeh organizacij lahko prispeva k pravičnejši ureditvi sveta in omogoči, da bi vrednote, katere so nam bile dane, lahko uživali tudi drugje po svetu, kajti varnost in mir sta temelj in gonilo napredka. NATO mora biti pripravljen odgovoriti na nove nevarnosti in ostati zavezan vrednotam, na podlagi katerih je bil ustanovljen.

Mlada Slovenija si prizadeva za enakomeren razvoj vseh regij in odločno nasprotuje centralizaciji na vseh področjih. Prizadeva si za skladen regionalni razvoj slovenskega podeželja in za sorazmerje med možnostmi, ki jih imajo ljudje v osrednji slovenski regiji in ostalih regijah.

V Mladi Sloveniji se zavzemamo predvsem za mlade.Posledici močne centralizacije sta gravitiranje k osrednjemu gospodarskemu in političnemu centru ter izseljevanje.Z izseljevanjem visoko izobraženega kadra se večajo tudi razlike v razvitosti. Ko se praznijo demografsko ogroženi kraji, se praznijo tudi kmetije, kar vodi k staranju prebivalstva na deželi in zaraščanju slovenske krajine.

Mlada Slovenija vidi rešitev problema predvsem v decentralizaciji države in podpira nadaljnjo regionalizacijo Slovenije in nastanek pokrajin.Če hočemo ustaviti preseljevanje v osrednjo slovensko regijo in s tem zadržati ljudi v manj razvitih območjih, moramo preseliti določene urade tja, kjer se večinski del dejavnosti opravlja. Država mora poskrbeti za določene subvencije ali pa za občutno nižje davke za tiste delodajalce, ki bi svoje dejavnosti prenesli v obrobne kraje, kjer ljudje nimajo možnosti za zaposlitev.

Poskrbeti je potrebno tudi za to, da se bodo občutno zmanjšale in odpravile razlike med višinami plač za enako opravljeno delo. Problem nastaja v kmetijstvu, zato moramo omogočiti razmere, v katerih bodo mladi videli možnosti za dostojno življenje tudi na obrobnih krajih in na podeželju.

Mlada Slovenija kot aktiven subjekt v lokalni skupnosti

Mlada Slovenija že sedaj sodeluje kot aktiven subjekt v lokalni skupnosti preko svoje organizacijske oblike –  regijskih odborov. Tako ima organizirane in aktivno delujoče regijske odbore skoraj po celotni Sloveniji. Na ta način mladim v svojem lastnem kraju oz. svoji lokalni skupnosti nudi alternativo, večjo participacijo mladih na vseh področjih družbenega angažmaja, možnost odločanja, možnost razvijanja in dokazovanja svojih lastnih sposobnosti ter kakovostno preživljanje prostega časa in kreiranja aktivnosti v svojem lastnem okolju.

Vse to je še kako pomembno, saj se kot družba srečujemo s problematiko pasivnosti in indiferentnost mladih, ki se kot taki zatekajo k zlorabi drog, alkohola, kriminala in podobne deviantnosti.Prav tako je pomembno, da se mladim v lokalnih skupnostih nudi priložnost za aktivno delovanje in prevzemanje določenih odgovornosti, ki jih bodo kasneje v prihodnosti tako in tako morali prevzeti. Bolj ko so mladi vključeni v lokalno politiko, večje je zanimanje in skrb za okolje v katerem živijo.  Hkrati se na ta način stimulira mlade, da vidijo priložnosti zase tudi na lokalni ravni, da ostajajo v svoji lokalni skupnosti, v svojem domačem okolju – da ne »bežijo« le v urbano glavno mesto (decentralizacija).

Mlada Slovenija bo zato:

– še naprej gradila in krepila regijske odbore in občinske odbore in jih stimulirala k aktivni vlogi na svojem območju.

– podpirala aktivno vključevanje mladih, kot enakovredne, resne in sposobne partnerje, v lokalne organe odločanja.

– zagotavljane finančnih sredstev iz proračunov lokalnih skupnosti za projekte mladinskih organizacij (razpisi za dodelitev finančnih sredstev) .

– še naprej aktivno in resno sodelovala pri krovni mladinski organizaciji – Mladinskem svetu Slovenije (MSS). Še naprej bo kreirala in razvijala mladinsko politiko in zagovarjala interese mladih.

– glavna pobudnica in ustanoviteljica in članica Mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS) po vseh lokalnih skupnostih. Še posebno na območjih z veliko pasivnostjo mladih, tako pri odločanju kot pri družbenih aktivnostih.

– glavna pobudnica in ustanoviteljica Mladinskih centrov po lokalnih skupnostih, ki mladim kontinuirano zagotavljajo izvenšolske in interesne dejavnosti, zagotavljajo izvajanje projektov, zagotavljajo svetovanje, pomoč in podobno, kar je v interesu mladih.

– podpirala vključevanje in spodbujanje mladih, mladinskih organizacij pri črpanju sredstev iz evropskih kohezijskih skladov, še posebno za področje razvoja podeželja.

– Izvajala raznovrstne družabne, športne in izobraževalne dejavnosti v različnih lokalnih skupnostih po vsej Sloveniji in tako doprinesla k ohranjanu aktivnosti na različnih področjih naše države.

Kmetijstvo

V Mladi Sloveniji podpiramo razvoj družinskih kmetij in podpiramo mlade ljudi, ki se odločijo za kmetijstvo kot del njihovo glavno dejavnost. Zagovarjamo tudi pomoč s strani države tistim kmetijam, ki so na območju kjer prevladujejo težje pridelovalne razmere in na demografsko ogroženih ter obmejnih območjih. Smo za način kmetovanja, ki upošteva varstvo okolja – zraka, zemlje in vode. Podpiramo tudi ekološko kmetovanje, ki lahko predstavlja dodaten vir zaslužka na manjših kmetijah. Mlada Slovenija podpira ohranjanje in razvoj podeželja. Podpira ohranjanje kulturno in podeželske arhitekture, ki med drugim omogoča razvoj podeželskega turizma. Z regionalnimi razvojnimi spodbudami in ustanavljanjem pokrajin je potrebno na podeželju ustvariti razmere, ki bodo enake kot kakovost življenja v mestih (na področju zdravstva, šolstva, sodobne komunikacije, komunalnih storitev in kulture).

Mlada Slovenija se zavzema za čim bolj uravnotežen proračun, ki bo v skladu z zlatim fiskalnim pravilom današnjim in bodočim generacijam omogočal dober razvoj poslovnega okolja. Javne finance ne smejo postati veliko breme za davkoplačevalce, temveč morajo sloneti na racionalnosti in varčevanju ter na novih razvojnih investicijah.

Mlada Slovenija podpira privatizacijo državne lastnine. Delitev premoženja naj bo poštena in transparentna, cilj lastninjenja pa zmanjšanje javnega dolga ter predvsem krepitev zdravih, stroškovno učinkovitih in dobičkonosnih podjetij.

Slovenija je prezadolžena država. MSi se zavzema za zajezitev rasti državnega zadolževanja, ki lahko posledično pripelje tudi do vsesplošne gospodarske krize.

Mlada Slovenija se zavzema za zmanjšano javno zadolževanje in porabo, obsežnejše varčevanje končnih porabnikov, večji izvoz nad uvozom, stimulativno reinvestiranje novih ter učinkovito izrabo vseh trenutnih sredstev v vseh gospodarskih panogah, za nižje aktivne in višje pasivne obrestne mere.

V Sloveniji potrebujemo davčni sistem, ki bo zagotavljal stalen in nadzorovan pritok finančnih sredstev vseh gospodarskih in rezidenčnih subjektov v državno blagajno. V svojem bistvu mora biti enako zavezujoč za vse davčne zavezance: od zaposlenega do velikih davčnih zavezancev. V MSi smo prepričani, da se lahko z nižjimi davčnimi stopnjami in bolj racionalno izrabo tako pridobljenih sredstev zagotovi optimalni gospodarski  učinek.

Mlada Slovenija razume šport kot prvino zdravega načina življenja in ukvarjanje z njim kot novo kakovost bivanja. Zato mora že šolski sistem v osnovni ter na vseh drugih šolskih stopnjah spodbujati mlade k zdravemu načinu življenja, ki ga zagotavlja tudi ukvarjanje s športom. Mlade ljudi mora že šola usposobiti za razumevanje pomena zdravega načina življenja. Šport za Mlado Slovenijo ni samo tekma z drugimi, boj za rezultat, ampak tudi premagovanje in preseganje samega sebe.

Vrhunski šport, ki se vedno bolj profesionalizira, mora imeti s strani države toliko podpore, da na njegov račun ne bo zapostavljena tista skupina športnikov, ki si šele utira pot k vrhunskim dosežkom. Istočasno pa je potrebno poskrbeti, da v vrhunskem športu ne bo na prvem mestu samo rezultat, ampak tudi športnik kot človek, ki zaradi vrhunskega športa ne sme postati invalid.

Prizadevali si bomo, da bo v Sloveniji ukvarjanje s športom razumljeno kot bogatitev življenja, ne glede na to, ali se nekdo ukvarja s športom, ki zahteva veliko materialnih sredstev, ali pa je zato potrebna le dobra volja, zdrave noge in narava. Zato si bomo prizadevali, da bodo sredstva obveščanja več časa in prostora namenila vztrajnostnim športom, ki na prvi pogled niso tako atraktivni, so pa ogledalo človekove volje in resnega odnosa do življenja.

Mlada Slovenija bo še naprej organizirala različne športne dogodke in tako mladim omogočila več možnosti za športno udejstvovanje v dobri družbi.